Szkolenia menedżerskie

Psychologia w zarządzaniu – nowość!!!

Szkolenie przedstawia podstawowe prawa psychologii i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu ludźmi. Ukazuje perspektywę motywów kierujących ludzkimi zachowaniami oraz wykorzystania poznanych założeń w relacjach z przełożonymi, podwładnymi, klientami. Główne zagadnienia poruszane na szkoleniu:

• neuropsychologiczne podstawy zarządzania
• samoocena i postrzeganie innych
• wyznaczanie płaszczyzny wzajemnych relacji z innymi
• obrona przed szantażem emocjonalnym
• skuteczna komunikacja – model czworga uszu
• model góry lodowej
• udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
• wprowadzenie do analizy transakcyjnej
• pięć typów percepcji
• typologia systemów reprezentacyjnych
• elementy psychologii wpływu społecznego
• syndrom wypalenia zawodowe

Coaching sprzedawców – nowość!!!

Na szkoleniu dowiesz się:

Jakie są najbardziej skuteczne modele coachingu?
Czym jest coaching operacyjny?
Jaką rolę pełni coach sprzedaży?
Dlaczego warto dokonać diagnozy luk kompetencyjnych?
Jak stworzyć efektywny program coachingu?
Czym jest baza pytań coacha sprzedaży?
Jakie błędy najczęściej popełniamy w coachingu?

Na szkoleniu nauczysz się:

Jak zwiększyć szanse na realizację wyników sprzedaży zespołu zgodnie z założonymi celami?
Jak rozpoznać obszary wymagające coachingu?
Jak zwiększać motywację handlowców, wzmacniając ich mocne strony?
Jak wykorzystać potencjał pracownika w celu samodzielnego generowania rozwiązań?
Jak przeprowadzić skuteczną rozmowę coachingową?

Zapisz się już dziś!

Wprowadzenie do zarządzania projektami – nowość!!!

Podczas 2 – dniowego szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym jest zarządzanie projektami na podstawie najczęściej stosowanych standardów, uwzględniających specyfikę firm działających na polskim rynku. Podczas realizowanego na warsztatach mini-projektu uczestnicy pozyskają praktyczną wiedzę o cyklu życia projektu, zakresie obowiązków kierownika projektu, zdefiniują wymagania oraz kluczowych interesariuszy, wyróżnią strukturę podziału prac, określą koszty, czasochłonność zadań i zasoby ludzkie, stworzą diagram sieci projektu, poznają metodę ścieżki krytycznej oraz umiejscowią kamienie milowe w projekcie. Dodatkowo dokonają oceny ryzyk, analizy czynników sukcesu i elementów prowadzących do niepowodzenia. Zapraszamy!

Motywowanie i coaching – skuteczne narzędzia pracy menedżera

Na warsztatach nauczysz się wpływać na postawy pracowników, zwiększyć zaangażowanie w dążeniu do celu, poznasz skuteczne sposoby motywowania.
Znajdziesz odpowiedzi na pytania:
• dlaczego warto wykorzystać coaching w zarządzaniu ludźmi?
• jak przygotować się do sesji coachingowej?
• jak prowadzić dialog coachingowy skoncentrowany na rozwiązaniu?
Dodatkowo określisz cele coachingu oraz poznasz i zastosujesz podstawowe techniki coachingu. Jeśli jesteś menedżerem i chcesz rozwijać swoje kompetencje w oparciu o sprawdzone metody, to szkolenie jest dla Ciebie!

Mentoring w praktyce

Szkolenie jest skierowane do menedżerów zainteresowanych budowaniem kultury mentoringu rozwojowego w firmie.
Uczestnicy szkolenia będą potrafili wymienić główne korzyści wynikające z wprowadzenia mentoringu, poznają model 7 kroków, oraz wypracują sposoby eliminowania zagrożeń w procesie mentoringu. Część warsztatowa jest poświęcona analizie studium przypadków, określaniem celu realizowanego na szkoleniu projektu, poznaniem mechanizmów naboru i selekcji osób zaangażowanych w proces, opracowaniem strategii szkoleniowo-rozwojowych, planowaniem superwizji, dokonaniem ewaluacji działań w kontekście obowiązujących standardów oraz analizą warunków sukcesu.

Zarządzanie zmianą

Dynamiczne otoczenie biznesowe doprowadziło do sytuacji, w której podawanie w wątpliwość możliwości wystąpienia zmian w firmie stało się nieuzasadnione. Menadżer musi zatem sprostać wyzwaniu, jakim jest tzw. zarządzanie zmianą…
Szkolenie ukazuje uczestnikom przyczyny niepowodzenia zmian w firmach, diagnozuje rodzaje obaw pracowników oraz przedstawia możliwe reakcje na zmianę na podstawie badań Elisabeth Kübler-Ross. Uczestnicy dobierają styl przywództwa do konkretnych sytuacji oraz poszukują skutecznych sposobów i strategii wspierających partnerskie współdziałanie zespołów w kontekście zmian.

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Profesjonalizm jest ściśle powiązany z wysokim poziomem kompetencji. Na szkoleniu scharakteryzujesz kluczowe kompetencje zawodowe i stanowiskowe pracowników w powiązaniu z celami firmy, zdiagnozujesz kompetencje oczekiwane i posiadane, dowiesz się jak wzmacniać portfele kluczowych kompetencji oraz nabędziesz umiejętności oceny kompetencji z wykorzystaniem narzędzi wspierających proces doskonalenia.

Jak skutecznie zarządzać zespołem sprzedażowym?

Program 2 – dniowego szkolenia jest oparty na kompilacji najlepszych praktyk budowania i zarządzania zespołem oraz ukazuje przewagę nowatorskich strategii nad tradycyjnymi metodami zarządzania. Główne zagadnienia poruszane na szkoleniu: źródła autorytetu menedżera – lidera, etapy rozwoju wielowymiarowego zespołu z wykorzystaniem wiedzy o pokoleniu X, Y, 50+, analiza kompetencyjna poszczególnych członków zespołu, narzędzia stymulowania i wspierania rozwoju jednostek, procesy grupowe, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zespołem w obliczu zmian, Model Zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda, przygotowanie prowadzenie zebrań motywujących do działania.

Rekrutacja i selekcja pracowników

Jeśli chcesz zatrudniać najlepszych pracowników bez pomocy doradcy personalnego, zapraszamy na szkolenie wprowadzające w zagadnienia ukierunkowane na określanie profilu kompetencyjnego kandydata, poznanie metod weryfikacji dokumentacji niezbędnej w początkowej fazie rekrutacji, wykorzystanie narzędzi diagnostycznych (testów, kwestionariuszy osobowych), przeprowadzenie skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej oraz diagnozę mocnych i słabych stron Assessment Center.

Skuteczny menedżer – umiejętności rozwiązywania konfliktów grupowych

Szkolenie w całości poświęcone sytuacjom konfliktowym w zespołach, metodom ich zapobiegania oraz sposobom rozwiązywania konfliktów w różnych fazach. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak rozpoznać konflikt, czym jest konflikt „zimny” i „gorący”, o czym mówi nam Koło Moore’a, co opisuje trójkąt dramatyczny, poznają style reakcji na konflikt oraz nauczą się inspirowania sytuacji prowadzących do równowagi. W kolejnych modułach uczestnicy odpowiedzą na pytanie: dlaczego nie warto koncentrować się na pseudorozwiązaniach konfliktów?, nabędą umiejętności zastosowania technik wspomagających poszukiwanie porozumienia oraz praktycznie utrwalą metody interwencji w konflikt (mediacja, admonicja, moderacja, arbitraż) w sytuacjach presji i manipulacji.

Komentarze są zablokowane.